คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทผ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน อุตสาหกรรมการผลิต
ที่ปรึกษานายทิชาชัย แสงทะมาตย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม 1-2-23
3111-2009เทคนิคการจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3111-2205เทคโนโลยีการผลิต 2-0-22
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 2-6-28
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  28-26-30 55
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3111-2009 ------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
 นายวิรัตน์
‹--------- 3111-2001 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹---------------------------- 3100-0007 ----------------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
522 
 น.ส.ธมลวรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 3111-2205 ---------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
 
 นายทิชาชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
 นายบัญชร จิตกาง
513 
 นางมยุรา
635 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายเอกพัฒน เมืองดู่
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
624 
‹---------------------------- 3100-0002 ----------------------------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)