คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มทต.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษานายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3111-2009เทคนิคการจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  24-21-26 46
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0001 ----------------------------›
 นายรชต คำพลแสน
‹--------- 3100-0001 ---------›
 นายรชต คำพลแสน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
‹--------- 3111-2009 ---------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
 นายทิชาชัย
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
 
 นายจักราวุธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
‹---------------------------- 3100-0003 ----------------------------›
 นายบัญชร จิตกาง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)