คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชธ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวกฤติยาภรณ์ เหมุทัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3121-8501โครงการ 0-4-44
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05
 รวม  25-15-25 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
726 
 น.ส.นวินดาภา
726 
‹--------- 3121-2102 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
‹--------- 3000-2004 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹---------------------------- 3109-2005 ----------------------------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
721 
 นายธนบดี
‹---------------------------- 3121-2005 ----------------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹---------------------------- 3121-8501 ----------------------------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)