คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชธ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางพัชรา ศิริรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบ 2-2-34
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
 รวม  24-13-26 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
626 
 นางพัชรา
‹------------------ 3121-2106 ------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
724 
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
721 
 น.ส.วัชราพร
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2007 ----------------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
 
 นางพัชรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
523 
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
620 
 น.ส.คมขำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
523 
 นางอิสราภา
513 
 นางมยุรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)