คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายสุพร เจริญสุข
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3106-2007การสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24
3106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35
3106-8501โครงการ 0-4-44
3106-9005โครงการงานก่อสร้างอาคาร 0-6-36
3106-9003นวัตกรรมงานก่อสร้าง 2-0-22
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  16-21-27 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-9005 ----------------------------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
‹--------- 3106-9005 ---------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-2109 ----------------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
 น.ส.นวินดาภา
726 
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3106-8501 ---------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
‹--------- 3106-8501 ---------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายสุพร เจริญสุข
 
 นายสุพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
629 
 นายสุชาติ
726 
 นายประสิทธิ์
726 
‹--------- 3121-2103 ---------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
721 
‹---------------------------- 3106-2007 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3106-9003 ---------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
‹--------- 3106-2008 ---------›
 น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
 น.ส.ธีรัจฉรา
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)