คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายประเสริฐ แสงเดือน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 6-0-36
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2104เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-8501โครงการ 0-4-44
3105-9004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
 รวม  21-25-31 47
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
‹---------------------------- 3105-2104 ----------------------------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
659 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
‹------------------ 3105-2006 ------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
659 
 นายวัลลภ
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
653 
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
659 
‹---------------------------- 3105-2009 ----------------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
522 
‹--------- 3000-1205 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
 
 นายประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
658 
‹------------------ 3105-9004 ------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
629 
 นายสุชาติ
666 
‹------------------ 3105-2010 ------------------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)