คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายชูชาติ เป็นมงคล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 2-6-28
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3105-2001พัลส์เทคนิค 1-2-23
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  15-26-22 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
658 
‹------------------ 3105-2008 ------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
655 
‹------------------ 3105-2001 ------------------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 นางเดือนฉาย
665 
‹------------------ 3105-1002 ------------------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
‹--------- 3105-1002 ---------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
665 
‹--------- 3105-2002 ---------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
‹------------------ 3105-2004 ------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
665 
 นายธนพล
665 
‹--------- 3105-2002 ---------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายชูชาติ เป็นมงคล
 
 นายชูชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
‹---------------------------- 3100-0006 ----------------------------›
 นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0007 ----------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
661 
‹------------------------------------- 3105-1001 -------------------------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)