คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มฟค.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้าควบคุม
ที่ปรึกษานายสุชาติ คงเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2102เครื่องกลไฟฟ้า 2 2-3-35
3104-2103ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
3104-2101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 2-3-35
3104-2206ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-8501โครงการ 0-4-44
3104-9007วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  24-21-33 46
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2101 ----------------------------›
 นายคณิต พิมพ์คำไหล
 นายคณิต
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2002 ----------------------------›
 นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
 นายกฤษณพงษ์
‹------------------------------------- 3104-2102 -------------------------------------›
 ดร.แหนม กาสี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2103 ----------------------------›
 นายวชิราวัฒน์ ภีมศิริวัฒนา
 นายวชิราวัฒน์
513 
 นางมยุรา
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
 
 นายสุชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-9007 ------------------›
 น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
‹------------------------------------- 3104-2206 -------------------------------------›
 นายศักรินทร์ โพธิ์อุดม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-2005 ------------------›
 นายคณิต พิมพ์คำไหล
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
‹---------------------------- 3104-8501 ----------------------------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)