คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชช11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษานายบัญชา เพ็งสว่าง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 0-6-36
3103-2103การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม 2-3-35
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3103-0004งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 0-6-26
3103-0003งานเชื่อมอาร์กทังเสตนแก๊สคลุม 0-6-26
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-27-23 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
412 
‹--------- 3103-2004 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 3103-2004 ----------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
333 
 นางเดือนฉาย
626 
 นางพัชรา
642 
‹------------------ 3100-0008 ------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3103-0003 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹--------- 3103-0003 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
 
 นายบัญชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
616 
‹--------- 3100-0004 ---------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
‹---------------------------------------------- 3103-0004 ----------------------------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
412 
‹------------------------------------- 3103-2103 -------------------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)