คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มชก.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษาไพรฑูรย์ ยศเตา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-8-310
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม 2-0-22
3102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด 0-6-26
3102-8501โครงการ 0-4-44
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ 5-0-05
 รวม  18-36-24 55
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-8501 ----------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
‹------------------------------------- 3102-2005 -------------------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2106 ----------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
‹--------- 3102-2106 ---------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
334 
‹--------- 3000-1205 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
 
 นายไพฑูรย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹--------- 3102-2105 ---------›
 น.ส.ไอลดา โคชขึง
‹---------------------------------------------- 3102-9003 ----------------------------------------------›
 นายวีระชัย โภคชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
 นายเสกสรร ศรียศ
323 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)