คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชก.13
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษาวีระชัย โภคชัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 2-12-314
3102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-2102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 1-6-37
3001-2005การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2-2-34
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  18-32-27 51
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
441 
‹------------------------------------- 3102-2101 -------------------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
‹------------------ 3102-2001 ------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
 น.ส.กอบกุล
‹------------------ 3102-2003 ------------------›
 นายสุดเขต พุกพูน
‹--------- 3102-2003 ---------›
 นายสุดเขต พุกพูน
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายวีระชัย โภคชัย
 
 นายวีระชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2006 ----------------------------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
‹---------------------------- 3001-2005 ----------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
522 
 น.ส.ธมลวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
 นายไพฑูรย์
‹---------------------------------------------- 3102-2102 ----------------------------------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)