คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชก.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษาสุดเขต พุกพูน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 2-12-314
3102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-2102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 1-6-37
3001-2005การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2-2-34
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  18-32-27 51
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
333 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
333 
 นางเดือนฉาย
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายเสกสรร ศรียศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2006 ----------------------------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
‹------------------------------------- 3102-2003 -------------------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2001 ----------------------------›
 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์
‹--------- 3102-2001 ---------›
 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายสุดเขต พุกพูน
 
 นายสุดเขต
 นายเศรษฐวิชญ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
 นางพัชรา
‹------------------ 3102-2102 ------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
‹---------------------------- 3102-2102 ----------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2005 ----------------------------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
441 
‹------------------------------------- 3102-2101 -------------------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)