คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มชย.15
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง 2-3-35
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์ 1-6-37
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  20-22-27 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
620 
 น.ส.คมขำ
426 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
323 
‹------------------ 3000-1302 ------------------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
222 
‹---------------------------- 3101-2001 ----------------------------›
 นายพัสกร แก้วไสย
222 
 นายพัสกร
323 
 นางรัชนีพร
635 
‹--------- 3100-0004 ---------›
 นายเอกพัฒน เมืองดู่
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
 นางพัชรา
‹------------------ 3101-2002 ------------------›
 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
‹--------- 3101-2002 ---------›
 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
 
 นายสุวิทย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3100-0009 ----------------------------›
 นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์
223 
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
212 
‹---------------------------- 3101-2104 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา
212 
‹------------------ 3101-2104 ------------------›
 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)