คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สสท.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายกวิน จิตศักดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
3901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-18-15 29
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹---------------------------- 3901-2002 ----------------------------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
625 
 นางนิภาพรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
542 
 นางรุ่งนภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹---------------------------- 3901-2005 ----------------------------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
542 
 นายปรัชญา
543 
 นายวิชัย
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
 
 นายกวิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)