คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทท11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
ที่ปรึกษานายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3119-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3119-2004สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม 1-3-24
3119-2105ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล 2-3-35
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  20-17-23 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
332 
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
431 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
668 
‹---------------------------- 3119-2105 ----------------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
323 
‹--------- 3000-1301 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
667 
‹---------------------------- 3119-2004 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
668 
 นายธัญวัฒน์
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
 
 นายทวีศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
652 
‹------------------ 3105-9002 ------------------›
 นายวิสูตร จอมคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
669 
‹---------------------------- 3119-1003 ----------------------------›
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)