คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทต.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน ติดตั้งและบำรุงรักษา
ที่ปรึกษานายรณชัย ฆ้องกำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 6-0-36
3111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
3111-2008งานควบคุมระบบอัตโนมัติ 2-12-314
3111-2201งานเครื่องจักรกลของไหล 2-6-28
3111-8501โครงการ 0-4-44
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  22-35-26 58
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2007 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
‹-------------------------------------------------------- 3111-2008 --------------------------------------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
 
 นายรณชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹---------------------------- 3111-8501 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3111-2201 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)