คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 6-0-36
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบ 2-2-34
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  18-13-17 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2007 ----------------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 3000-1406 ------------------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
642 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3121-2106 ------------------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
 
 นายอภิสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
724 
 น.ส.วัชราพร
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)