คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3106-2007การสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24
3106-8501โครงการ 0-4-44
3106-9005โครงการงานก่อสร้างอาคาร 0-6-36
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  12-17-21 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-8501 ----------------------------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-9005 ----------------------------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
‹--------- 3106-9005 ---------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
‹------------------ 3121-2102 ------------------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
 
 นายประสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
629 
 นายสุชาติ
726 
‹------------------ 3121-2103 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹---------------------------- 3106-2007 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)