คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชส.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24
30106-2101ทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1-2-23
30106-2115นวัตกรรมงานก่อสร้าง 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  18-17-25 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
626 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30106-2004 ----------------------------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
‹---------------------------------------------- 30106-2001 ----------------------------------------------›
 นายธนบดี อินทรเพชร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
626 
 นางพัชรา
 นายคมสิงห์
‹--------- 30106-2101 ---------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
 
 นายประสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายจตุพร นาคเสน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30001-1001 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
 น.ส.นวินดาภา
‹--------- 30106-2115 ---------›
 น.ส.นวินดาภา กองศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)