คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สออ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-23
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34
3105-9004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  19-19-27 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
659 
‹------------------ 3105-2004 ------------------›
 นายวัลลภ โพธิ์ใบ
523 
 นางอิสราภา
651 
‹------------------ 3105-2005 ------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
651 
‹---------------------------- 3105-2103 ----------------------------›
 นายอภิเดช ศิริตัง
667 
‹------------------ 3105-2006 ------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
‹------------------ 3105-2010 ------------------›
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
513 
 นางมยุรา
431 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
 
 นายสุทธวิทย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
669 
‹---------------------------- 3105-1003 ----------------------------›
 นายคำปัน สิงห์ปั้น
669 
 นายคำปัน
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
431 
 น.ส.กอบกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3105-2007 ------------------›
 นายประเสริฐ แสงเดือน
658 
 นายสุทธวิทย์
658 
‹--------- 3105-9004 ---------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)