คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สฟย21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
ที่ปรึกษานายนรินทร์ สิงห์สกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3104-5303เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 3 0-2-32
3104-5304เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 4 0-2-32
3104-8003ฝึกงาน 2 0-2-22
3104-8501โครงการ 0-4-44
3104-2307วิทยาการก้าวหน้าเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  2-15-15 18
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2307 -------------------------------------›
 นายพีระยุทธ มัฆนาโส
 นายพรประชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3104-5304 ---------›
 นายโยธิน เรืองสมบัติ
 นายพรประชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-2004 ---------›
 นายนรินทร์ สิงห์สกุล
 
 นายนรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-8501 ----------------------------›
 นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล
‹--------- 3104-5303 ---------›
 นายโยธิน เรืองสมบัติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)