คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สฟย21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3104-5301เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 0-2-32
3104-5302เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 0-2-32
3104-8002ฝึกงาน 1 0-2-22
3104-2302ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  5-12-14 17
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2302 -------------------------------------›
 นายพีระยุทธ มัฆนาโส
 นายชินกร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชินกร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
 
 นายอาทิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 น.ส.ศิรินาถ วิเศียรศาสตร์
‹--------- 3104-8002 ---------›
 นายทศพล อุภัยพรม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3104-5302 ---------›
 นายวิฑูรย์ ปิ่นวนิชย์กุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)