คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สฟย11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ(ทวิภาคี)
ที่ปรึกษานายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  24-18-27 43
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
513 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
‹------------------------------------- 3104-2007 -------------------------------------›
 นายทวัณ เสนามงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
513 
 นางมยุรา
‹------------------------------------- 3104-1003 -------------------------------------›
 นายวัชระ ศรีอุดม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3104-2006 ------------------›
 นายพลเทียน ด่านดาหาร
‹--------- 3104-2006 ---------›
 นายพลเทียน ด่านดาหาร
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายอาทิตย์ เจริญเพ็ง
 
 นายอาทิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3104-2004 ----------------------------›
 นายกฤษณพงษ์ สีผักผ่อง
 นายกฤษณพงษ์
‹------------------ 3104-2005 ------------------›
 นายคณิต พิมพ์คำไหล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
629 
 นายสุชาติ
523 
 นางอิสราภา
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)