คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชช11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษานายปรีชา เริงวิทย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 4-6-310
3103-2007ทดสอบวัสดุ 4-6-310
3103-2304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3103-8502โครงการ 1 0-2-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  26-28-28 55
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 3000-1206 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
643 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3103-2005 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
 น.ส.เพ็ญฤดี
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
626 
 นางพัชรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 3103-2304 ----------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
620 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
 
 นายปรีชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 3103-2303 ----------------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
412 
 นายนิเวศน์
412 
 นายปรีชา
412 
‹--------- 3103-8502 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
626 
‹--------- 3000-1406 ---------›
 นางพัชรา ศิริรัตน์
‹------------------------------------- 3103-2007 -------------------------------------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)