คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก (ทวิภาคี)11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)
ที่ปรึกษาน.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 6-0-36
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  21-24-24 46
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0116 ------------------›
 นายเสกสรร ศรียศ
‹---------------------------------------------- 3102-9003 ----------------------------------------------›
 นายวีระชัย โภคชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
523 
 นางอิสราภา
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
321 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 นายวรสิทธิ์ ขุนค้า
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹--------- 3000-2002 ---------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
 
 น.ส.ธัญลักษณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2004 ----------------------------›
 นายสุดเขต พุกพูน
‹------------------ 3102-2004 ------------------›
 นายสุดเขต พุกพูน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)