คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษาปรวรรต กัณฑสิทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 6-0-36
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 1-6-37
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 2-4-26
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  19-24-23 44
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹--------- 3102-2004 ---------›
 นายสุดเขต พุกพูน
‹------------------------------------- 3102-2004 -------------------------------------›
 นายสุดเขต พุกพูน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
 นายอำนาจ ทองแสน
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
 
 นายปรวรรต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
 น.ส.เยาวรินทร์
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
 นายไพฑูรย์ ยศเตา
322 
‹--------- 3000-1302 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3102-2102 ----------------------------›
 นายวีระชัย โภคชัย
‹------------------ 3102-2102 ------------------›
 นายวีระชัย โภคชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)