คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
Home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  16-12-20 29
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา
 นายทวีศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
 นายแสงเทียน ทองนาค
 นายแสงเทียน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
 นายภูธิต
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
 
 น.ส.สรรเพชุดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 นายภูธิต กิติเวียงชนก
 นายณัฎฐกร
‹--------- 30001-1001 ---------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
431 
 น.ส.กอบกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
323 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)