คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา นายภาคิน อัศวภูมิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 2-4-26
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 1-6-37
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  21-16-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
‹------------------ 3101-2106 ------------------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
646 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
 นายปริญญา พันธ์ชัย
522 
 น.ส.ธมลวรรณ
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายภาคิน อัศวภูมิ
 
 นายภาคิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0125 ------------------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
 นายไพรวัลย์ สายพรม
625 
 นางนิภาพรรณ
522 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)