คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชค31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานางสาวนนทรี ศิริบุญมี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23
2128-2123การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-8501โครงการ 0-4-44
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  8-23-19 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
647 
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
641 
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
 นายสมศักดิ์ คำมะมูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
‹------------------ 2128-2011 ------------------›
 น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
657 
‹--------- 2128-2113 ---------›
 นายวิสูตร จอมคำ
‹--------- 2000-2006 ---------›
 น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
 
 น.ส.นนทรี
657 
 นายวิสูตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
435 
 นายธรรมนูญ
657 
‹---------------------------- 2128-2123 ----------------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
628 
 นางนฤมล
435 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
648 
‹---------------------------- 2128-8501 ----------------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)