คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชบ21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง
สาขางาน ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายพิสรรค์ แก้วมโน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2111-2009การวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา 1-3-24
2111-2007งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 1-6-37
2111-2112งานตรวจสอบวัสดุ 1-3-24
2111-2116ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 0-6-26
2111-2109งานส่งกำลังเครื่องจักรกล 1-3-24
2110-2010โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้น 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  6-32-17 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2110-2010 ----------------------------›
 นายรณชัย ฆ้องกำ
‹---------------------------- 2111-2112 ----------------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
‹---------------------------- 2111-2007 ----------------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
637 
‹------------------ 2111-2007 ------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
‹---------------------------- 2111-2116 ----------------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
637 
‹--------- 2111-2116 ---------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
 
 นายพิสรรค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 2000-1204 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
435 
 นายธรรมนูญ
 นายทิชาชัย
‹------------------ 2111-2109 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
435 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
‹---------------------------- 2111-2009 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)