คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชบ11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างซ่อมบำรุง
สาขางาน ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาน.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20111-2001งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
20111-2009งานระบบท่อในงานอุตสาหกรรม 1-3-24
20111-2101การวัดและตรวจสอบในงานบำรุงรักษา 1-3-24
20111-2110งานตรวจสอบวัสดุ 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  11-26-19 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
‹--------- 20111-2009 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
‹--------- 20111-2009 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
624 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
‹---------------------------- 20111-2110 ----------------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20111-2101 ----------------------------›
 นายธนัช ศรีเมือง
444 
 นายอุดมวิทย์
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
 
 น.ส.วงค์ตะวัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
‹---------------------------- 20111-2001 ----------------------------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายธนัช ศรีเมือง
444 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายอุดมวิทย์ บุพิ
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
‹--------- 20000-2002 ---------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)