คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
2121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
2121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
2121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24
2121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  17-19-23 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
727 
‹---------------------------- 2121-2003 ----------------------------›
 นายสุพร เจริญสุข
435 
 นายธรรมนูญ
725 
‹--------- 2121-2011 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 2121-2002 ----------------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
‹---------------------------------------------- 2121-2105 ----------------------------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
‹--------- 2121-2012 ---------›
 นายสากล แนวตัน
723 
‹--------- 2121-2114 ---------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
723 
‹--------- 2121-2115 ---------›
 นายสุพร เจริญสุข
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
 
 นายกฤษณะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2112 ----------------------------›
 น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
‹--------- 2121-1001 ---------›
 นายสรวิชญ บัวสี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
521 
‹--------- 2000-1202 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)