คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชกว.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขางาน การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่ปรึกษานายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-4-35
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2507พื้นฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจิตอล 1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  14-24-24 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
530 
‹------------------ 20901-2004 ------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
433 
 น.ส.สุธิดา
433 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
522 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
544 
‹--------- 20901-2010 ---------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹------------------ 20901-2002 ------------------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
532 
 นายศักรินทร์
434 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
543 
‹------------------ 20901-2507 ------------------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
 
 นายศักรินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 20901-1002 ------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
532 
‹------------------ 20901-2006 ------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
532 
 นายศักรินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 20901-1006 ------------------›
 นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
535 
 นายสิทธิศักดิ์
535 
‹--------- 20901-2010 ---------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)