คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชส.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน งานก่อสร้าง
ที่ปรึกษานางสาววัชราพร หมื่นราชา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
2106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24
2106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24
2106-2001ปฎิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1-9-410
2106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-24-21 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
322 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
‹---------------------------- 2106-2010 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2106-2106 ------------------›
 น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 2106-2007 ----------------------------›
 นายสรวิชญ บัวสี
‹--------- 2106-2111 ---------›
 นายสรวิชญ บัวสี
‹--------- 2000-2004 ---------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
 
 น.ส.วัชราพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2106-2001 ----------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
‹---------------------------------------------- 2106-2001 ----------------------------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
 น.ส.น้ำฝน
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
524 
‹--------- 2000-1202 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
727 
‹---------------------------- 2106-2008 ----------------------------›
 น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)