คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชส.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน งานก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายศักดิ์ชัย กลางหล้า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20001-1007กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26
20106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
20106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26
20106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
20106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
20106-2111คณิตศาสตร์ช่างก่อสร้าง 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  12-34-24 47
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
723 
‹--------- 20001-1007 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
‹---------------------------------------------- 20106-2103 ----------------------------------------------›
 นายจตุชัย บุดนาชิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
 นายอุดมวิทย์
433 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
‹---------------------------------------------- 20106-2102 ----------------------------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-2105 ----------------------------›
 น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
‹--------- 20106-2105 ---------›
 น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
 
 นายศักดิ์ชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
725 
‹--------- 20106-2006 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
725 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
335 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
723 
‹--------- 20106-2111 ---------›
 นายสมพาน ชิงชัย
444 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายอุดมวิทย์ บุพิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------- 20106-2002 ----------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
724 
‹--------- 20106-2002 ---------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายสรวิชญ บัวสี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)