คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชอ.31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาน.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
2105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2105-2109งานบริการคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-8501โครงการ 0-4-44
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  10-21-20 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
444 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 นายอุดมวิทย์ บุพิ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
652 
‹---------------------------- 2105-2109 ----------------------------›
 นายวิสูตร จอมคำ
436 
‹--------- 2001-1003 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
‹--------- 2000-2006 ---------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
 
 น.ส.เบ็ญจพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
664 
‹---------------------------- 2105-2011 ----------------------------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์
667 
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
 นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
665 
‹--------- 2105-2101 ---------›
 นายธนพล ธนอนันต์ตระกูล
628 
 นางนฤมล
443 
 น.ส.กฤติยาภรณ์
444 
 นายอุดมวิทย์
436 
 นางอัจฉรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)