คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
2105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24
2105-2113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 1-3-24
2105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-23-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
 นายสุนันท์
658 
‹---------------------------- 2105-2113 ----------------------------›
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
664 
 นายวรวิทย์
335 
‹--------- 2000-1201 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
662 
‹---------------------------- 2105-2008 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
664 
‹---------------------------- 2105-2011 ----------------------------›
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
‹--------- 2100-1007 ---------›
 นายสุธี กุลสุวรรณ์
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
 
 นายวีระวัฒน์
‹--------- 2100-1007 ---------›
 นายสุธี กุลสุวรรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
652 
‹---------------------------- 2105-2112 ----------------------------›
 นายวิสูตร จอมคำ
668 
‹---------------------------- 2105-2117 ----------------------------›
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
662 
‹---------------------------- 2105-2105 ----------------------------›
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)