คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.16
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายโยธิน เรืองสมบัติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
 รวม  12-28-21 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
443 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
434 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
615 
‹---------------------------- 20104-2102 ----------------------------›
 นายอิทธิกร เค้าสิม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
 น.ส.นฤมล ลีพฤติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
624 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายปรีดี ศรีนาม
335 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายโยธิน เรืองสมบัติ
 
 นายโยธิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายชินกร ยอดสง่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุนันท์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
622 
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
‹--------- 20000-2002 ---------›
 น.ส.อรพรรณ ก่องขันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)