คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชช.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2 0-6-26
20103-2005เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 0-6-26
20103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 0-6-26
20103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22
20103-2109ระบบท่อระบายอากาศ 1-3-24
20103-2203เขียนแบบโครงสร้าง 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  10-32-20 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายอ.1 Eng.
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
628 
 นางนฤมล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20103-2009 ---------›
 นายนิเวศน์ เดินสันเทียะ
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2005 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
‹--------- 20103-2005 ---------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
 
 นายเลิศศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2109 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
‹---------------------------------------------- 20103-2006 ----------------------------------------------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2203 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
‹---------------------------------------------- 20103-2002 ----------------------------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)