คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.(ทวิศึกษา)11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
 รวม  8-12-12 20
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
663 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
‹--------- 20001-1002 ---------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายสุวิช จันทรกอง
‹--------- 20102-2005 ---------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)