คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษาเกรียงไกร จันทร์โฮม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 2-6-28
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครืองมือกล 1 4-12-416
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  16-34-21 51
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
‹---------------------------- 20102-2001 ----------------------------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
663 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
433 
 น.ส.สุธิดา
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
‹--------- 20102-2008 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
 
 นายเกรียงไกร
‹--------- 20102-2008 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
624 
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายศุภกร เปี่ยมสกุล
435 
 นายธรรมนูญ
524 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2007 ---------›
 นายสัตยา อุ่นแสง
627 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)