คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.32
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษาน.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-24
2101-8501โครงการ 0-4-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-26-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 น.ส.วงค์ตะวัน พูลเทกอง
‹------------------------------------- 2101-2005 -------------------------------------›
 นายสหชัย กลิ่นหอมอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
 นายจตุรงค์ นันท์ชนะ
‹---------------------------- 2101-2110 ----------------------------›
 นายทวี ไวสีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
524 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ศศิธร เปรี่ยมมะเริง
720 
‹--------- 2101-8501 ---------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
‹--------- 2000-2006 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
 
 น.ส.สรรเพชุดา
720 
‹--------- 2101-8501 ---------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2008 ----------------------------›
 นายทศพร เขียวแป้
‹------------------------------------- 2101-2109 -------------------------------------›
 นายสุธี กุลสุวรรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2105 ----------------------------›
 นายสุริยา สมงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)