คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.17
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายทองดี มะปะทัง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-37
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  11-28-20 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
 นายอุดมวิทย์
443 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
 นายนัฐพล พลสมัคร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
 น.ส.คมขำ
655 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
 นายจตุรงค์ นันท์ชนะ
‹--------- 20101-2102 ---------›
 นายจตุรงค์ นันท์ชนะ
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
 
 นายทองดี
 นายจตุรงค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายอุดมวิทย์ บุพิ
627 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
335 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
720 
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
720 
‹--------- 20101-2108 ---------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
720 
 น.ส.พรพิรุณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)