คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มคอ.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
สาขางาน คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1408สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
3905-2002การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1-4-35
3905-2007ปฏิบัติการสร้างคอมพิวเตอร์เกมแอนิเมชัน 0-6-36
3905-2104การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 1-4-35
3905-2107การสร้างวัตถุเสมือนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมด้วยเทคโนโลยี AR และ 3D Printing 1-4-35
3905-2207การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ 1-4-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  12-25-23 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
620 
 น.ส.คมขำ
542 
‹---------------------------- 3905-2007 ----------------------------›
 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹---------------------------- 3905-2207 ----------------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
545 
‹--------- 3905-2107 ---------›
 นายสรัล เจริญบุญ
627 
‹--------- 3000-1408 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹---------------------------- 3905-2002 ----------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
544 
 นายกวิน
‹--------- 3000-2003 ---------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
 
 นายวิชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹---------------------------- 3905-2104 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
545 
 นายศักดิ์สิทธิ์
545 
‹------------------ 3905-2107 ------------------›
 นายสรัล เจริญบุญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายสุนันท์ สาอุด
542 
‹--------- 3905-2007 ---------›
 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
545 
 น.ส.อุสาห์
627 
 ดร.วัฒนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)