คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มคอ.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
สาขางาน คอมพิวเตอร์และเกมแอนิเมชัน
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
30000-1609ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-12
30900-0009ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23
30900-0013ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-23
30900-0014คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23
30900-0007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30905-1001องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น 1-4-35
30905-2001การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่อง 2-2-34
30905-2003การออกแบบคอมพิวเตอร์เกมเบื้องต้น 1-4-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-24-24 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
544 
‹---------------------------- 30905-2001 ----------------------------›
 น.ส.รุจิรา สิทธิพิสัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹---------------------------- 30905-1001 ----------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
541 
‹------------------------------------- 30905-2003 -------------------------------------›
 นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹------------------ 30900-0009 ------------------›
 น.ส.รุจิรา สิทธิพิสัย
531 
 น.ส.ลลิตา
531 
‹--------- 30900-0013 ---------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
 
 นายกวิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹------------------ 30000-1403 ------------------›
 น.ส.กอบกุล จงกลนี
535 
‹------------------ 30900-0007 ------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1609 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
531 
 นายกวิน
544 
‹------------------ 30900-0014 ------------------›
 น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)