คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มพค.12
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1609ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-12
30900-0006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 0-2-12
30900-0005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35
30900-0001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-4-35
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-35
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35
30901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
30901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  7-34-23 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹---------------------------- 30901-1002 ----------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
545 
‹------------------------------------- 30901-1001 -------------------------------------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹---------------------------- 30901-2001 ----------------------------›
 นายสรัล เจริญบุญ
542 
‹------------------------------------- 30900-0001 -------------------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹---------------------------- 30900-0005 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
532 
 นายศักดิ์สิทธิ์
530 
 นายกวิน
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
 
 น.ส.อุสาห์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹---------------------------- 30901-2002 ----------------------------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
541 
 นายวิชัย
‹--------- 30000-1609 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
530 
‹---------------------------- 30901-1003 ----------------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
530 
 นางรุ่งนภา
531 
‹--------- 30900-0006 ---------›
 นายสรัล เจริญบุญ
535 
 นายสรัล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)