คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางรุ่งนภา   อัศวภูมิ
ตำแหน่งครู Tel.089-8401929
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ1-4-315
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-315
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สสท.21
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สสท.21
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สสท.21
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สสท.21
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สสท.21
532 
ชกว.13
532 
ชกว.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
สพค.11
530 
สพค.11
530 
สพค.11
530 
สพค.11
530 
สพค.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท21
530 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท21
530 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท21
530 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท21
530 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท21
541 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท22
มพค.11 มพค.11
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มพค.11
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
มพค.11
530 
มพค.11
530 
มพค.11
530 
มพค.11
530 
มพค.11
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท22
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท22
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท22
542 
3901-2107 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มสท22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
มพค.12
530 
มพค.12
530 
มพค.12
530 
มพค.12
530 
มพค.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)