คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบจ.13
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1308วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม 3-0-33
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30214-2001โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3-0-33
30214-2005คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 2-2-34
30214-2104เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ 2-2-34
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
30214-0001โลจิสติกส์เบื้องต้น 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  27-16-34 44
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30200-0001 ----------------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30214-0001 ----------------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
‹--------- 30001-1055 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
513 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นางมยุรา โพธิญาณ์
‹--------- 30214-2001 ---------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
 
 น.ส.วสุรัตน์
 นางบุษราภรณ์  นางบุษราภรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
333 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
620 
 น.ส.คมขำ
513 
 นางมยุรา
323 
‹--------- 30000-1308 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30214-2005 ----------------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
432 
‹---------------------------- 30214-2104 ----------------------------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)