คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทิชาชัย   แสงทะมาตย์
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอบ.เชื่อมประกอบ
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20111-2103งานเชื่อมซ่อมบำรุง1-3-24
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม1-3-24
30214-2104เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์2-2-34
2110-2112โลหะวิทยาเบื้องต้น2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
3111-9001เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ1-3-28
3214-8002ฝึกงาน 10-2-22
3214-8502โครงการ 10-2-22
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทต.21
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทต.21
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทต.21
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทต.21
3100-0101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทผ.21
3100-0101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทผ.21
3100-0101 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทผ.21
2110-2112 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชบ31
2110-2112 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชบ31
3214-8002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มบจ22
3214-8002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มบจ22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
มบจ.11,มบจ.12 มบจ.11,มบจ.12 มบจ.11,มบจ.12 มบจ.11,มบจ.12 สทบ.11 สทบ.11 สทบ.11 สทบ.11 สทบ.11
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทผ.21
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทผ.21
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทผ.21
3111-9001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทผ.21
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มบจ21
3000-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มบจ21
 
มบจ21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
สทบ.11 สทบ.11 สทบ.11 ชบ21 ชบ21 ชบ21 ชบ21
3214-8502 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มบจ22
3214-8502 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มบจ22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)