คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.อชิรญา   ทองแสน
ตำแหน่งครู 084-6869653
วุฒิการศึกษาบช.บ บัญชี
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20111-2006งานบำรุงรักษาเชิงเชิงป้องกัน1-6-37
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม3-0-33
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-33
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น 2-2-38
30214-2104เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์2-2-34
30214-2108ระบบบรรจุภัณฑ์สําหรับโลจิสติกส์3-0-33
2111-2101คณิตศาสตร์เครื่องกล2-0-22
3111-2206เทคนิคการควบคุมคุณภาพ1-2-23
3111-2207เทคนิคการศึกษางาน1-2-23
3214-8002ฝึกงาน 10-2-22
3214-8502โครงการ 10-2-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  43  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30200-0001 ----------------------------›
มบจ.12,มบจ.11
‹--------- 30001-1055 ---------›
มบจ.11,มบจ.12
‹---------------------------- 30200-0001 ----------------------------›
มบข.12,มบข.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30214-2104 ----------------------------›
สบจ.11
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
มบจ.14,มบจ.13
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20111-2006 ----------------------------›
ชบ11
‹--------- 2111-2101 ---------›
ชบ31
‹--------- 30000-2001 ---------›
มบจ.12,มบจ.11
 
มบจ.12,มบจ.11
มบจ.11,มบจ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30214-2108 ------------------›
สบจ.11
‹------------------ 3111-2206 ------------------›
มทผ.21
‹------------------ 3111-2207 ------------------›
มทผ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20111-2006 ------------------›
ชบ11
‹--------- 3214-8002 ---------›
มบจ21
‹--------- 3214-8502 ---------›
มบจ21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)