คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สวรินทร์   สกุลพานิช
ตำแหน่งครู Tel.081-7174268
วุฒิการศึกษาบธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
แผนกวิชาหมวดธุรกิจ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
1205-2301การเป็นผู้ประกอบการ5-0-031
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
433 
‹--------- 1205-2301 ---------›
สทค21
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
มชธ.21
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
สชก.23
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
มชก.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
มทค21
572 
‹--------- 1205-2301 ---------›
สชก.22
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
สออ.21
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
มชก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชฟ.24
 
ชฟ.24
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
มชก.23
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
สชก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
สทผ.21
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
มชธ.22
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
สชช21,มชช21
512 
‹--------- 1205-2301 ---------›
มชก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹------------------ 1205-2301 ------------------›
สชช21,สออ.21,มทค21,สทค21,มชช21,สทผ.21,มชธ.21,มชธ.22,มชก.24,สชก.21,มชก.23,สชก.22,มชก.22,สชก.23,มชก.21
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)