คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายกฤษฎา   เชิดพานิช
ตำแหน่งครู โทร.086-2202141
วุฒิการศึกษาศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
แผนกวิชาหมวดภาษาไทย
หน้าที่พิเศษบรรณารักษ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้0-2-132
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.23,สชย.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชย.21,สชย.22
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สทต.11,มทผ.11
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชถ.21,สชถ.21
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สทค21,มทค21,มชช21,สชช21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชก.23,สชส.21,สชก (ทวิภาคี)11
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มบจ15
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มบจ14,มบจ13
‹--------- 3000-2002 ---------›
มชย.12
 
มชย.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชก.21,มชก.22
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชก.23,มชก.24
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มบจ12,มบจ11
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชย.22,มชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชธ.22
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชธ.21
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
สชก.22,สชก.21
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
มชย.23,มชย.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)